diumenge, 14 de desembre de 2008

¿Qué es el EEES? Nuevos cambios

CANVIS ESTRUCTURALS DELS PLANS D'ESTUDI
PER QUÈ?...

El GRAU: Es reduïx el nivell de coneixement i d'especialització, convertint-se en una titulació de formació general i molt bàsica. (RD. 1393/2007. Article 9).
· Una gran part dels membres de l'Assemblea participa en les seues corresponents comissions de Grau. Sabem, de primera mà, que estes comissions representen un “repartiment dels interessos” de cada departament en funció de crèdits.

El POSTGRAU: Són cursos de major especialització, amb preus prohibitius per a gran part dels i les estudiantes. (RD 56/2005 art.2). Els màster costaran fins a tres vegades més en comparació amb les actuals titulacions. Si ara estem pagant 9-10 euros/crèdit, pels mateixos coneixements pagarem entre 13-30 euros/crèdit (http://www.ua.es/cedip/masteroficial/estudios/index.html)
· Entre el grau i el postgrau s'establix una “barrera” econòmica i acadèmica important. Qui vullga trobar un bon treball haurà de costejar-se un postgrau i, generalment, hipotecar-se per la seua educació.

L'EEES (Bolonya) representa una privatització encoberta de les titulacions; només accediran aquells i aquelles que s'ho puguen pagar (RD 56/2005 art.9).
L'EEES està pensat per a estudiants a jornada completa. Això impedix una clara incompatibilitat entre treball i l'estudi. A més, pagaràs crèdits per treball a casa, hores en la biblioteca, acudir a pràctiques, seminaris, etc. (RD 1125/2003)
· Implica que cal oferir menys coneixements i més “competències, habilitats i destreses”, convertint la Universitat en formació generalista, en una FP superior, tal i com assenyala el Projecte Tuning.

NOVA UNIVERSITAT ≈ FORMACIÓ PROFESSIONAL (AL SERVICI DEL MERCAT)
_______________________________________________________

LA UNIVERSITAT PÚBLICA ES CONVERTIX EN UNA EMPRESA
COM?...

El Procés de Bolonya podria entendre's com un mètode de transició de la Universitat pública a la Universitat-empresa.
· La Universitat podrà establir acords de col·laboració amb altres institucions o organismes públics i privats, així com amb empreses o indústries. (REIAL DECRET 56/2005 art.9)

D'esta manera, l'EEES deixa la porta oberta a l'entrada de finançament privat en els postgraus públics.
· Entenem açò com una agressió a la universitat pública, en el sentit de l'encariment vertiginós dels preus de les titulacions fins ara públiques i les conseqüènts limitacions d'accés a l'estudi. I per altra banda atempta contra l’autonomia acadèmica de la universitat.
És contradictori que l'Administració Pública, que vol disminuir costos d'inversió en educació, augmente l'import de les beques:

Problema 1: El deute públic de la Comunitat Valenciana amb les 5 universitats és de 891 milions euros (abril 2008).
Problema 2: La Generalitat Valenciana va publicar en el seu moment que no pensava finançar postgraus (El país, 23 febrer 2006).

Préstecs-renda: Els préstecs es formalitzaran a través de les entitats de Crèdit Col·laboradores, guanyant terreny així a les beques tradicionals del MEC i el beneficiari haurà de tornar els diners després dels estudis.
La finalitat dels préstecs és finançar el cost dels estudis de màster universitari general, així com, si és el cas, facilitar una renda mensual als estudiants que ho desitgen.

Encara que un dels objectius del Procés de Bolonya siga incentivar la mobilitat dels estudiants europeus, esta no serà una mobilitat real ja que dependrà de les possibilitats econòmiques dels estudiants i de l'interés de les universitats. Cada universitat tindrà autonomia i independència per a crear els seus propis títols de grau i postgrau, que dificultarà esta desitjada mobilitat.

NOVA UNIVERSITAT ≈ EMPRESA (AL SERVICI DEL MERCAT)

_________________________________________________
_________________________________________________

CAMBIOS ESTRUCTURALES DE LOS PLANES DE ESTUDIO

¿POR QUÉ?...

El GRADO: Se reduce el nivel de conocimiento y de especialización, convirtiéndose en una titulación de formación general y muy básica (RD. 1393/2007. Artículo 9).

• Una gran parte de los miembros de la Assemblea participa en sus correspondientes comisiones de Grado. Sabemos, de primera mano, que estas comisiones representan un “reparto de los intereses” de cada departamento en función de créditos.

El POSGRADO: Son cursos de mayor especialización, con precios prohibitivos para gran parte de las y los estudiantes. (RD 56/2005 art.2). Los master costarán hasta tres veces más en comparación con las actuales titulaciones. Si ahora estamos pagando 9-10 euros/crédito, por los mismos conocimientos vamos a pagar entre 13-30 euros/crédito (http://www.ua.es/cedip/masteroficial/estudios/index.html)

• Entre el grado y el posgrado se establece una “barrera” económica y académica importante. Quien quiera encontrar un buen trabajo tendrá que costearse un posgrado y, generalmente, hipotecarse por su educación.

El EEES (Bolonia) representa una privatización encubierta de las titulaciones; sólo accederán aquellos y aquellas que se lo puedan pagar (RD 56/2005 art.9).

El EEES está pensado para estudiantes a jornada completa. Ello impide una clara incompatibilidad entre un trabajo y el estudio. Además, pagarás créditos por trabajo en casa, horas en la biblioteca, acudir a prácticas, seminarios, etc. (RD 1125/2003)

• Implica que hay que ofrecer menos conocimientos y más “competencias, habilidades y destrezas”, convirtiendo la Universidad en formación generalista, en otra FP, tal y como señala el Proyecto Tuning.

NUEVA UNIVERSIDAD ≈ FORMACIÓN PROFESIONAL
AL SERVICIO DEL MERCADO
__________________________________________


LA UNIVERSIDAD PÚBLICA SE CONVIERTE EN UNA EMPRESA

¿CÓMO?...

El Proceso de Bolonia podría entenderse como un método de transición de la Universidad pública a la Universidad-empresa.

• La Universidad podrá establecer acuerdos de colaboración con otras instituciones u organismos públicos y privados, así como con empresas o industrias. (REAL DECRETO 56/2005 art.9)

De esta forma, el EEES deja la puerta abierta a la entrada de financiación privada en los posgados públicos.

• Entendemos esto como una agresión a la universidad pública, en el sentido del encarecimiento vertiginoso de los precios de las titulaciones hasta ahora públicas y las limitaciones de acceso al estudio.

Es contradictorio que la Administración Pública, que quiere disminuir costes de inversión en educación, aumente el importe de las becas:
Problema 1: La deuda pública de la Comunidad Valenciana con las 5 Universidades es de 891 millones euros (abril 2008).
Problema 2: La Generalitat Valenciana publicó en su momento que no pensaba financiar postgrados (El pais, 23 febrero 2006).

Préstamos-renta: Los préstamos se formalizarán a través de las Entidades de Crédito Colaboradoras, ganando terreno así a las becas tradicionales del MEC y el beneficiario tendrá que devolver el dinero tras sus estudios.
La finalidad de los préstamos es financiar el coste de los estudios de máster universitario general, así como, en su caso, facilitar una renta mensual a los estudiantes que lo deseen.

Aunque uno de los objetivos del Proceso de Bolonia sea incentivar la movilidad de los estudiantes europeos, ésta no será una movilidad real ya que dependerá de las posibilidades económicas de los estudiantes y del interés de las universidades. Cada universidad tendrá autonomía e independencia para crear sus propios títulos de grado y posgrado, que dificultará esta deseada movilidad.

NUEVA UNIVERSIDAD ≈ EMPRESA
AL SERVICIO DEL MERCADO